архив | Հայ գրականություն RSS for this section

Առաջադրանքների շտեմարան

Տերյանի կենսագրությանն արդեն ծանոթ ենք, վերընթերցենք առանցքային շեշտադրումները։

Читать далее…

Վահան Տերյանի նամակները

Ընթերցում, լեզվագործունեություն։

Читать далее…

Տերյանական ընթերցումներ․․․

Նամակներ՝ տարբեր հասցեներով

Читать далее…

Չարենցյան նախագծի առաջին մաս

Նախատեսված է երկու դասաժամի համար.

Читать далее…

Թումանյանական նախագծի մի մաս

Պարտադիր է մասնակցությունը դասարանական քննարկումներին, մեկ ռադիոնյութի պատրաստումը և անդրադարձը նշված թեմաներից մեկին (այլընտրանքային առաջարկներն ընդունվում են):

Читать далее…

ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԸ ՏԵՐՅԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

Շատ տարիներ առաջ այնպես եղավ, որ Վահան Տերյանի մասին կինոպատմություն գրելու ցանկություն ունեցա, և Հայկինոյի իրավասուներն իսկույն պայմանագրեցին: Ինչ լավ է, որ այդ սցենարը չգրվեց և չնկարահանվեց, այլապես աղարտված էր լինելու մեր մշակույթի նաև այդ սրբապատկերը, իսկ այսպես անաղարտ- մեզանից յուրաքանչյուրը ինչ-որ չափով բեմադրիչ է, բանաստեղծի կյանքի ու գործի ընթերցմանը զուգընթաց ծավալում ու ծածանում է պատկերներ, որոնք ամենևին էլ պակաս չեն այն պատկերներից, որ պիտի լինեին, բայց բարեբախտաբար չեղան:

Читать далее…

ՀԵՔԻԱԹԱՍԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԵՔԻԱԹԻ ՊՈԵՏԻԿԱՅԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ «ՈՍԿԻ ՀԵՔԻԱԹ» ՇԱՐՔՈՒՄ

Հե­քի­աթը, որ­պես վի­պա­կան բա­նահ­յու­սու­թյան հնա­գույն տե­սակ` սկ­սած իր հիմ­նա­կան ու նախ­նա­կան բա­նա­վոր ժո­ղովր­դա­կան վի­ճա­կից մինչև ավե­լի ուշ շր­ջա­նի գրա­կան, թա­տե­րա­կան, անի­մա­ցի­ոն տա­րա­տե­սակ­նե­րը մշ­տա­պես գրա­կան-մ­շա­կու­թա­յին շր­ջա­նա­ռու­թյան մեջ է: Որ­պես բա­նահ­յու­սու­թյան կարևոր ժանր` հե­քի­աթն իհար­կե առա­ջին հեր­թին գի­տակց­վում է որ­պես տեքստ՝ կա­յուն կա­ռուց­ված­քա­յին, ոճա­կան և գե­ղար­վես­տա­կան առանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րով: Որ­պես մար­դու հոգևոր գոր­ծու­նե­ու­թյան ու աշ­խար­հըն­կալ­ման հնա­գույն օրի­նակ` հե­քի­ա­թը աղերս­ներ ու­նի ծե­սե­րի, կրո­նա­կան պատ­կե­րա­ցում­նե­րի և մտա­ծո­ղու­թյան ար­քե­տի­պե­րի հետ, ինչն է՛լ ավե­լի է լայ­նաց­նում հե­քի­ա­թի ըն­կալ­ման ու մեկ­նա­բան­ման սահ­ման­նե­րը:

Читать далее…